CEMECTBO MEBE, Arctiidae                         

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) KPOBABA MEBEA
. ., -, . 05 2001. . .

. ., -, . 20 2001. . .: . .
": "

: . .
., 14 2008.

: . .

": "


. ., -, . . , 09 2012.synonyms: (from http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/)
Phalaena jacobaeae Linnaeus, 1758 * Noctua jacobaeae Linnaeus, 1758 * Tyria confluens Schultz, 1908 * senecionis (Latreille, 1809) * Callimorpha senecionis Godart, 1822


2003-2013